0913 814 9022
کارینووب
وب سایت موسسه آفرینش های هنری رنگ خدا

این وب سایت با توجه به نیاز موسسه آفرینش های هنری رنگ خدا طراحی و پیاده سازی گردید .

ارائه خدمات و محصولات این مجموعه  با ظاهری جداب از امکانات مهم این وب سایت به شمار می رود.

استفاده از یوای کیت uikit،لودش، جی کوئری ، vuejs ، قابلیت چینش المان ها از دیگر تکنولوژی های به کار رفته در این وبسایت است .